No image available

เอกลักษณ์จากชุมชนท้องถิ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเพื่อทำการวิจัยและคัดพันธุ์พืชสีม่วงและดอกไม้สีม่วงจำนวน 60 ชนิดรวมทั้งพืชเศรษฐกิจเช่นผักคะน้าแตงกวาผักคะน้าและผักชีฝรั่ง” ผู้เข้าชมสามารถเดินไปตามสะพานยาวเพื่อสำรวจป่าพรุและทักทายกับแพะที่เชื่องในฟาร์มที่เปิดกว้างหรือตรวจสอบพิพิธภัณฑ์ดินที่รวมดินที่เป็นกรดจากทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมีชุดหัตถกรรมเสื้อผ้าและเครื่องเรือนที่เป็นเอกลักษณ์จากชุมชนท้องถิ่นที่แสดงและขาย ดินกรดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.7 ล้านไร่ทั่วประเทศไทยและ 40% อยู่ในภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 900,00 ไร่แล้ว ศูนย์วิจัยของเราดำเนินการวิจัยเพื่อช่วยให้ฟาร์มในท้องถิ่นสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้มากขึ้นเช่นข้าวพัทลุงและข้าวหอมกราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเพื่อทำการวิจัยและคัดพันธุ์พืชสีม่วงและดอกไม้สีม่วงจำนวน 60 ชนิด