No image available

ความเข้มข้นของอินซูลินสูง

ความเข้มข้นของอินซูลินสูงหรือต่ำจะกระตุ้นเซลล์สัญญาณที่แตกต่างกันไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ที่รวมข้อมูลจากฐานข้อมูลหลายแห่งและการทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่ โครงการวิจัยต่อเนื่องนี้อาจช่วยให้เห็นถึงแนวทางที่ดีกว่าในการทำความเข้าใจถึงสาเหตุและการรักษาที่เป็นไปได้สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นักวิทยาศาสตร์มีวิธีการทำความเข้าใจยีนทั้งหมด

(genomics), โปรตีน (proteomics) หรือ metabolites (metabolomics) ภายในเซลล์ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของโมเลกุลชนิดต่างๆเหล่านี้ในเวลาเดียวกัน นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นผู้บุกเบิกแนวทางใหม่ของ trans-omics ซึ่งรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับโมเลกุลทั้งหมดไว้ในเซลล์ด้วยวิธี omics ที่แตกต่างกันเพื่อทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลภายในเซลล์ในรูปแบบที่ครอบคลุมและมีรายละเอียดสูง